Button for menue
BUCHEN Industrial Services

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest czołową firmą w zakresie usług serwisu przemysłowego

Wstęp

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. nieustannie doskonali swoje usługi, aby spełniać wymagania klientów. Nasze normy zapewniające wysoką jakość sprzętu oraz bhp stanowią gwarancję najlepszych wyników usług czyszczenia, wykonania pracy w krótkim czasie oraz dużej elastyczności prowadzonych prac po konkurencyjnych cenach.

Usługi czyszczenia dla przemysłu

Nasz oferta obejmuje usługi czyszczenia dla przemysłu, które nieustannie doskonalimy i przekształcamy w wysoce specjalistyczne i zautomatyzowane usługi. Czyścimy m.in. wymienniki ciepła, chłodnice powietrza, zbiorniki, rurociągi, kolumny itd. BUCHEN gwarantuje profesjonalną realizację każdej usługi – od etapu wstępnej konsultacji, poprzez efektywne wdrożenie rozwiązania, a skończywszy na końcowej dokumentacji usługi.

Więcej informacji

Transport odpadów za pomocą podciśnienia

  Pojazdy ciężarowe z modułem podciśnienia są stosowane do zasysania i transportu odpadów stałych, półpłynnych, suchych i ciekłych. Pojazdy te można również stosować do substancji niebezpiecznych.

  Nasze pojazdy próżniowe, sterowane ciśnieniemw zbiorniku, pozwalają na szybkie i skuteczne usunięcie nawet najcięższych opadów z trudno dostępnych miejsc lub ze stref zagrożonych wybuchem. Pojazdy są wyposażone w beczki magazynowe o pojemności od 8 m3 do 12 m3 oraz osiągająwydajność ssania do 8.100 m3/h.

  Ta ogromna siła ssania oraz promień działania nawet do 300 m umożliwiają odsysanie nawet pastowatych substancji. Zassany materiał może być usuwany za pomocą wydmuchu, wywracania lub umieszczany bezpośrednio w big bagach.

  Wykorzystanie pojazdów próżniowych pozwala na usunięcie każdego materiału nawet z trudno dostępnych miejsc.

Tradycyjne usługi dla elektrowni

 • Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu usług dla sektora energetycznego pozwala nam zaproponować szereg rozwiązań. Posiadamy know-how w zakresie czyszczenia powierzchni ogrzewalnej kotłów, usuwania popiołu z międzystropia i kanałów, czyszczenia kondensatorów, osadników, elektrofiltrów, zasobników węgla oraz odkurzania powierzchni zewnętrznej kotłów.

  • Nasza firma świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu energetycznego:

   • Czyszczenie kotłów
   • Czyszczenie wymienników/kondensatorów
   • Czyszczenie chemiczne
   • Piaskowanie
   • Odkurzanie kanałów i powierzchni płaskich
   • Prace z wykorzystaniem technik alpinistycznych
   • Czyszczenie za pomocą materiałów wybuchowych
   • Czyszczenie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
   • Czyszczenie osadników i elektrofiltrów
   • Czyszczenie zbiorników popiołu
   • Czyszczenie zasobników węgla

   Zakres usług BUCHEN obejmuje wszystkie instalacje w elektrowni oraz spalanie odpadów, a także kotłownie w firmach chemicznych, oraz innych podmiotów przemysłowych

Usługi dotyczące reaktorów

  • Serwis reaktorów – wymiana katalizatorów

   • Zużyte katalizatory muszą być usunięte z reaktorów. Jednym ze sposobów opróżniania reaktora jest próżniowy rozładunek przy użyciu wysokiej wydajności urządzeń próżniowych, w tym urządzeń z recyrkulacją azotu. Zapewniamy załadunek reaktora zarówno z użyciem metody sock loading, jak i dense loading. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, również w inertnej atmosferze (atmosferze azotu).

   Wyładunek zużytego katalizatora

   • W zależności od typu reaktora materiał można spuścić grawitacyjnie za pomocą przyrządu opróżniania umieszczonego na reaktorze lub wyssać poprzez głowicę reaktora za pomocą urządzeń zasysających o dużej wydajności, wyposażonych w układ chłodzenia N2 i recyrkulacji. Zużyty katalizator jest pakowany w odpowiednie pojemniki, a następnie przetwarzany bezpośrednio na miejscu.

   Załadunek reaktorów

   • W zależności od specyfikacji reaktory katalityczne ładujemy przy użyciu dwóch metod: ładowania na rękaw lub ładowania deszczowego. W przypadku ładowania na rękaw katalizator i materiał obojętny są ładowane za pomocą specjalnego rękawa w sposób zapewniający ochronę materiału. W przypadku ładowania deszczowego układ rotacyjny powoduje równomierny rozkład ładowanego katalizatora w reaktorze katalitycznym. Uzyskany w ten sposób wysoki stopień zagęszczenia katalizatora zapobiega powstawaniu tzw. gorących punktów.

  BUCHEN przeprowadza równie prace w reaktorze w środowisku azotu. Life Support System (LSS) jest celowo stosowany jako główny element zabezpieczeń.

Czyszczenie i płukanie układów olejowych maszyn i urządzeń

  Proces hydrodynamicznego czyszczenia oraz płukanie układów olejowych stosowany jest m.in. do czyszczenia układów olejowych turbin.

  Wydajność oraz niezawodność układów olejowych maszyn zależy w dużej mierze od stopnia czystości oleju i instalacji. Usuwanie zanieczyszczeń, takich jak produkty starzenia się oleju, rdza i opiłki metalu ma na celu zmniejszenie zużycia łożysk, przekładni oraz uszczelnień, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów napraw oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Czyszczenie hydrodynamiczne orazpłukanie układów olejowych pozwala osiągnąć klasę czystości oleju i instalacji zgodną z wytycznymi obowiązującymi dla czyszczonego układu.

  Proces czyszczenia jest podzielony na trzy (3) etapy:

  • 1. Czyszczenie hydrodynamiczne

   • Hydrodynamiczne czyszczenie wewnętrznych powierzchni układu olejowego za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Odpowiednie zestawienie ciśnienia wody i wysokociśnieniowego osprzętu czyszczącego pozwala na odspojenie wszelkich szlamów, żywic, rdzy, produktów korozji, a także innych zanieczyszczeń, w tym tych związanych z montażem (szlaka spawalnicza, krople spoiwa, opiłki po szlifowaniu itp.). Czyszczona jest cała powierzchnia wewnętrzna układu olejowego, tj. wszelkie rurociągi, zbiorniki, kartery łożyskowe, chłodnice, obudowy filtrów itp. Czysty i osuszony rurociąg zostaje zabezpieczony antykorozyjnie do czasu jego montażu mgłą olejową rozpyloną na całej jego długości. W ten sposób zapobiega się inicjacji procesu korozji.

   2. Płukanie

   • Płukanie układu olejowego olejem przeznaczonym do eksploatacji przy jednoczesnej jego filtracji. W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń wymusza się przepływ turbulentny oleju przez układ. Pełnoprzepływowe płukanie odbywa się za pomocą agregatu pompowo-filtracyjnego o bardzo dużej wydajności. Przed łożyskami i siłownikami wykonane są obejścia (tzw. by-passy). W czasie płukania olej przepływa przez filtry absolutne. W tym czasie poddawana jest kontroli klasa czystości oleju w celu określenia skuteczności procesu. Badania wykonujemy na miejscu automatycznymi licznikami cząstek, zintegrowanymi w konfiguracji układu pompowo-filtrującego. Proces płukania uznaje się za zakończony w chwili, gdy spełnione są zadane kryteria (klasa czystości i brak obecności cząstek powyżej określonej wielkości w różnych punktach układu olejowego).

   3. Filtrowanie

   • Bocznikowe dofiltrowanie oleju po montażu układu – zarówno przed, jak i w trakcie jego rozruchu. Doczyszczenie układu odbywa się za pomocą pomp olejowych maszyny przy równocześnie pracującym agregacie pompowo-filtracyjnym podłączonym bocznikowo do głównego zbiornika olejowego. Proces ten ma na celu usunięcie zanieczyszczeń pomontażowych z układu olejowego. Gdy zadana czystość oleju w całym układzie olejowym jest osiągnięta – maszyna jest gotowa do eksploatacji.

    • Główne zalety stosowania procesu

     • Dłuższe przerwy między remontami
     • Większa dyspozycyjność urządzeń
     • Wprowadzenie programu aktywnej konserwacji profilaktycznej maszyn i urządzeń
     • Wykrycie początków zużycia elementów maszyny dzięki monitoringowi zanieczyszczeń powstających w oleju
     • Dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju i w konsekwencji mniejsze zużycie oleju
     • Mniejsze zużycie wkładek filtrów olejowych
     • Mniejsze emisje przez zużyte oleje

     Proces hydrodynamicznego czyszczenia oraz przepłukiwania układów olejowych stosowany jest m.in. do czyszczenia układów olejowych turbin.

Zautomatyzowany system czyszczenia zbiorników

 • BUCHEN wykorzystuje różne zautomatyzowane procesy czyszczenia zbiorników zamkniętych, w zależności od rodzaju i wielkości zbiornika, a także charakteru pozostałości, które należy usunąć. To pozwala w dużej mierze uniknąć czynników niebezpiecznych związanych z ręcznym czyszczeniem. Urządzenie do czyszczenia zbiorników ma modularną budowę i jest zainstalowane w kontenerach – dzięki czemu transport na miejsce stosowania może odbyć się w krótkim czasie.

  System czyszczenia zbiornika jest oparty na konstrukcji modułowej. Głównymi komponentami systemu są: moduły ssące i tłoczące oraz dysze płuczące i rotacyjne, tzw. jet washery. Wszystkie są zabezpieczone przed eksplozją.

  Jet washery są zainstalowane poprzez prowadnice rurowe wcześniej zdemontowanego wspornika dachu zbiornika. Specialny system rurociągów z wypróbowanymi połączeniami szybkimi, jak również wydajne pakiety filtrów wspierają metodę czyszczenia. Dzięki systemowi zamkniętemu procesu czyszczenia emisja węglowodorów jest znacznie zmniejszona, w przeciwieństwie do tradycyjnego, ręcznego czyszczenia zbiornika.

  Zbiorniki mogą być również czyszczone za pomocą specjalnej armatki wodnej Manway Cannon. Wytwarza ona strumień wody o zasięgu do 40 m. Dysza robocza armatki wodnej jest sterowana hydraulicznie i poruszana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej) w zakresie powyżej 1800. System ten umożliwia wymycie całej wewnętrznej przestrzeni zbiornika wraz ze skierowaniem popłuczyn w stronę króćców wylotowych. Zastosowanie kamery video wraz z reflektorem na armatce wodnej pozwala na ciągły zdalny monitoring procesu czyszczenia ze stanowiska obsługi systemu oraz jego archiwizację (plik video lub pliki zdjęciowe).

  • Korzyści z wykorzystania systemu:

   • Krótki czas czyszczenia
   • Wyższy standard bezpieczeństwa
   • Minimalizacja emisji węglowodorów
   • Bardzo duży stopień odzyskiwania węglowodorów (np. surowa ropa naftowa)
   • Minimalizacja pozostałości w zbiornikach i związanych z tym kosztów utylizacji

   Firma BUCHEN świadczy usługi czyszczenia zbiorników przy zastosowaniu zamkniętych układów o niskim poziomie emisji, zapewniających wysokie wskaźniki odzysku produktu.

Odwadnianie osadu

  • BUCHEN posiada wyspecjalizowane technologie w zakresie odwadniania osadów.

   W tym zakresie wykorzystuje następujące urządzenia:

   • Prasy filtracyjne komorowe
   • Prasy filtracyjne membranowe
   • 2-fazowe wirówki dekantacyjne
   • 3-fazowe wirówki dekantacyjne
   • Gazoszczelne instalacje do separacji 3-fazowej, zgodnie z dyrektywą ATEX

   Separacja szlamu olejowego należy do grupy specjalistycznych usług świadczonych głównie w przemyśle petrochemicznym.

  Komorowe prasy filtracyjne są dostępne w różnych wersjach i rozmiarach. Ich powierzchnia filtracyjna wynosi od 60 do 350 m2, natomiast pojemność komory wynosi od 0,6 m3 do 5 m3. Placek filtracyjny można wydobyć za pomocą wózka widłowego lub taśmy przenośnika.

  Większość separatorów wirówkowych ma zabezpieczenie przeciwwybuchowe.  BUCHEN posiada w swojej ofercie także pływające koparki ssące, które tłoczą osad za pomocą pompy opancerzonej.

Usługi czyszczenia dla przemysłu

Obróbka strumieniowa suchym lodem jest przyjazną dla środowiska i oszczędzającą materiał metodą przygotowania i czyszczenia powierzchni. Znakomicie nadaje się do usuwania zabrudzeń na metalowych częściach i powierzchniach.

Więcej informacji

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościGrupa REMONDIS


  Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


  Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz informacje o uzyskanych certyfikatach.
  więcej


  Dane kontaktowe

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Okrężna 5
  44-100 Gliwice
  Poland
  T +48 32 3305100
  F +48 32 2317016
  E-mail

© 2020 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.