Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

A. Informacje ogólne

1.    Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe

Administratorem odpowiedzialnym za te strony internetowe jest

BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o
ul. Okrężna 5
44-100 Gliwice
Poland

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w nocie prawnej.

Inspektor ochrony danych:

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
E-mail: datenschutz@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG funkcjonuje jako spójny punkt kontaktu dla właściwych osób i odpowiada za obowiązek informowanie na podst. art. 13 i 14 RODO, ocenę skutków ochrony danych wg art. 24, 32 RODO.

2. Wyjaśnienie wspólnej odpowiedzialności

REMONDIS SE & Co. KG oraz jej spółki zależne i przedsiębiorstwa powiązane mają w wielu obszarach wspólną odpowiedzialność wg § 26 RODO. Usługi i dostawy są z reguły realizowane przez spółki zależne naszego koncernu, które korzystają przy tym z centralnego przetwarzania danych w naszych koncernie. Wspólna odpowiedzialność obejmuje w szczególności poniższe obszary:

‒ bazy danych klienta
‒ zarządzanie kandydaturami i rekrutacja

W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & CO KG oraz jej spółki zależne i powiązane przedsiębiorstwa uzgodniły, które z nich ma jakie obowiązki z zakresu prawa o ochronie danych (w szczególności obowiązki informacji wg art. 13, 14 RODO). W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & Co. KG oraz właściwe spółki zależne i powiązane przedsiębiorstwa są wspólnie zobowiązane do udostępnienia informacji wymaganych wg art. 13, 14 RODO. Przedsiębiorstwa przekazują zawsze firmom, których dotyczy pytanie, niezbędne informacje z ich zakresu obowiązków. Przedsiębiorstwa informują się niezwłocznie wzajemnie o pozycjach prawnych zgłaszanych przez zainteresowanych oraz udostępniają wzajemnie wszystkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na prośby o informację. Praw ochrony danych można dochodzić wobec wszystkich uczestniczących przedsiębiorstw.
Ponadto w przypadku niektórych form przetwarzania może wystąpić wspólna odpowiedzialność przedsiębiorstw REMONDIS między sobą lub z podmiotami trzecimi. Jest ona uwzględniona w ramach poszczególnych uzgodnień (część B).

3. Kategoria danych, przeznaczenie i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów prawa. Gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z wybranego świadczenia lub informacji.

Ogólnie gromadzimy poniższe informacje:

 • nazwisko, imię, zwrot
 • adres e-mail
 • dane komunikacji (adres IP, informacje o urządzeniu)
 • dane użytkowe (odwiedzone witryny, czas dostępu, zainteresowanie treściami)
 • adres
 • numer telefonu

Konkretnie gromadzone dane i sposoby przetwarzania określone są w poszczególnych sposobach przetwarzania (część B) oraz w poszczególnych przepisach naszych dokumentacji umownej.

4. Odbiorca danych

Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 • przekazywanie odbywa się zgodnie z wytycznymi ustawowymi, na podstawie których jesteśmy zobowiązani do zgłaszania lub przekazywania danych.
 • Dane są przekazywane do przedsiębiorstw zewnętrznych, które działają na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające lub działają na nasze zlecenie (dotyczy to np. firm kurierskich i logistycznych, call-center, zewnętrznych centrów obliczeniowych, zastosowań elektronicznego przetwarzania danych i IT, zarządzania stronami internetowymi, usług audytów gospodarczych, instytucji finansowych, usuwania danych itd.)
 • Dane są przekazywane podmiotom trzeci na podstawie zgody od Państwa
 • Dane są przekazywane w celu realizacji stosunku umownego z Państwem na podst. art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO (np. do przedsiębiorstwa powiązanego w koncernie (por. pkt 2) lub podwykonawcy bądź firmy logistycznej).

5. Usuwanie danych i czas trwania przechowywania

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy dane tylko przez okres relacji biznesowej, z uwzględnieniem wykonania i realizacji umowy oraz ustawowych terminów przechowywania.

Jeżeli dane nie będą już potrzebne do wywiązania się z umownych lub ustawowych zobowiązań i praw, będą one regularnie usuwane, chyba że ich ‒ ustalone terminami ‒ dalsze przetwarzanie będzie wymagane do wywiązania się z wymienionych wcześniej obowiązków wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli poszczególne przypadki przetwarzania danych osobowych wymagają innych terminów usuwania, zostaną one wymienione w opisie poszczególnych przypadków przetwarzania w pkt. B.

6. Przetwarzanie danych w kraju trzecim

Przekazywanie danych do podmiotów w państwach trzecich (państwa poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) następuje tylko wtedy, gdy jest konieczne do realizacji zlecenia/umowy przez Państwo lub z Państwem, wymagają tego przepisy prawa (np. obowiązki zgłaszania w ramach prawa podatkowego), występują odpowiednie poziomy ochrony danych lub udzielili Państwo nam zgody.

Przetwarzanie danych w kraju trzecim może odbywać się również w związku z korzystaniem z usług firma w ramach realizacji zlecenia. Jeżeli dla takiego kraju nie ma decyzji komisji UE o zapewnionym tam właściwym poziomie ochrony danych, zapewniamy przez odpowiednie umowy, że Państwa prawa i swobody będą odpowiednio chronione i gwarantowane. Odpowiednie informacje szczegółowe podane są w poszczególnych opisach przypadków przetwarzania w pkt. B.

Informacje o właściwych lub odpowiednich gwarancjach i możliwości uzyskania kopii od Państwa można uzyskać, pytając inspektora ochrony danych.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na żądanie udzielimy Państwu pisemnej lub elektronicznej informacji o tym, czy i jakie dotyczące Państwa dane są u nas zapisane (art. 15 RODO) oraz sprawdzimy Państwa podania o usunięcie (art. 17 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO) oraz przeniesienie (art. 20 RODO) Państwa danych osobowych i w przypadku spełnienia warunków podejmiemy te kroki.

W tym zakresie prosimy o kontakt z:

REMONDIS SE & Co. KG
- Inspektor ochrony danych -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
E-mail: datenschutz@remondis.de

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, można złożyć zażalenie do urzędu nadzoru (art. 77 RODO). Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe podane są pod poniższym adresem:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

8. Pouczenie o prawie do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie uwzględnienia interesu) lub na podstawie art. 6 ust. 1 za. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), mają Państwo zawsze prawo do złożenia sprzeciwu.

Wówczas nie będziemy przetwarzać danych do celów marketingu bezpośredniego lub związanego z tym profilowania, a ponadto również nie do innych celów, chyba że wykażemy ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów i swobód lub przetworzenie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W takiej sytuacji należy podać powody sprzeciwu wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

Sprzeciw można składać w miarę możliwości na poniższe adresy kontaktowe:
datenschutz@remondis.de

To samo dotyczy przypadku odwołania udzielonej zgody na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać drogą mailową lub pocztą ze skutkiem na przyszłość.


B. Poszczególne przypadki przetwarzania

1. Protokołowanie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej tymczasowo zapisywane są określone dane dotyczące połączeń oraz dane udostępnione przez Państwa przeglądarkę. W związku z obsługą strony internetowej protokołowane są następujące dane:

 • adres IP wywołującego komputera
 • system operacyjny wywołującego komputera
 • wersja przeglądarki wywołującego komputera
 • nazwa wyświetlanej strony
 • data i godzina wyświetlenia
 • przesłana ilość danych
 • odsyłacz URL
 • protokół połączeń

Gromadzenie danych i przetwarzanie informacji z plików dziennika odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zapewnienia funkcjonowania naszej witryny online. Informacje z plików dziennika są zapisywane anonimowo po zakończeniu sesji.

2. Formularz kontaktowy / zamawianie informacji

W ramach komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo zamawiać informacje dotyczące naszych produktów lub nawiązywać ogólny kontakt. Oprócz dobrowolnych danych i treści wiadomości żądamy od Państwa podania następujących informacji:

zwrot grzecznościowy
nazwisko
imię
adres e-mail

Dane te są potrzebne, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem, prawidłowo się do Państwa zawracać i udzielać odpowiedzi. Zapytania przesyłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisujemy jako e-mail i regularnie sprawdzamy, czy można usunąć dane osobowe. Jeżeli dane nie są potrzebne w ramach relacji z klientem lub potencjalnym klientem albo jeżeli przeważa przeciwstawny interes klienta, usuwamy te dane najpóźniej po 180 dniach, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Jeżeli kontakt nastąpi w celu nawiązania stosunków prawnych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt. b) RODO.

3. Matomo

Na naszych stronach internetowych używamy wersji Matomo zaimplementowanej na naszych własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne na licencji open source, które służy do statystycznej analizy odwiedzin. Za pomocą tej analizy chcemy przede wszystkich obserwować, które z naszych stron są wywoływane i jak często, jednak bez identyfikacji, kto je wywołuje. Implementacja Matomo na naszym serwerze nie korzysta z plików cookie. Przechowujemy wyłącznie anonimowe dane użytkowników w celu gromadzenia ogólnych wartości statystycznych, bez dokonywania kompleksowej analizy zachowań użytkowników. Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest również możliwa ze względu na anonimowość gromadzonych danych. Zanim adres IP przesłany do serwera podczas logowania zostanie przekazany do instalacji Matomo, jest on anonimizowany na naszym serwerze i zastępowany przypadkowym adresem IP. Śledzenie adresu IP na podstawie anonimowych danych nie jest możliwe, ponieważ podczas instalacji Matomo wpisy czasowe są dobierane losowo.
Celem przetwarzania jest analiza statystyczna zachowania użytkownika w celu optymalizacji funkcjonalności naszych stron internetowych. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na usprawnianiu naszej witryny.
Podstawą prawną stosowania Matomo jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f RODO.

4. Usługa Google

Na naszych stronach internetowych korzystamy z różnych usług Google Ireland Ltd. (dalej „Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat poszczególnych usług Google, z których korzystamy na naszych stronach internetowych, znajdą Państwo w dalszej części Polityki prywatności.
Google może zbierać informacje (w tym dane osobowe) i przetwarzać je. Nie można wykluczyć, że Google przekazuje te informacje również do serwera w kraju trzecim, w tym w USA. Przeważa pogląd, że poziom ochrony danych w USA nie osiąga obecnie standardu obowiązującego w UE, dlatego nie ma obecnie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności lub odpowiednich gwarancji zapewniających ochronę danych.
Nasza firma nie ma na to wpływu, jak również nie ma rozstrzygających informacji, jakie dane Google rzeczywiście zbiera i przetwarza. Według podawanych przez firmę Google informacji Google może gromadzić i przetwarzać następujące dane (w tym dane osobowe):

 • Dane logowania (w szczególności adres IP)
 • Informacje związane z lokalizacją
 • Pliki cookie i podobne technologie
 • Unikalne numery aplikacji

Jeżeli posiadają Państwo konto Google i są na nim zalogowani podczas pobytu na naszej stronie internetowej, Google może przechowywać i ewentualnie przyporządkowywać przetwarzane informacje zgodnie z ustawieniami Państwa konta. Według Google, w zależności od ustawień Państwa konta, działania na innych stronach internetowych i w aplikacjach mogą zostać powiązane z Państwa danymi osobowymi w celu ulepszenia usług Google i wyświetlanych przez Google reklam. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie policies.google.com/privacy
Mogą Państwo zapobiec bezpośredniemu łączeniu tych danych, wylogowując się ze swojego konta Google lub zmieniając odpowiednie ustawienia konta na swoim koncie Google.
Ponadto mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie (np. usunąć je lub zablokować). Więcej informacji na temat ustawień konta Google znajdą Państwo na stronie https://safety.google/security-privacy/
Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności Google, do której mają Państwo dostęp tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=de.

4.1. Mapy Google

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi „mapy Google” dostawcy Google, aby zintegrować mapy tej usługi.
Poprzez integrację tych usług, które znajdują się na serwerach Google, informacje o użytkowniku (łącznie z adresem IP) są przetwarzane przez Google, aby żądana treść mogła zostać przesłana do przeglądarki. Mapy Google mogą ponadto wykorzystywać tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). Poprzez te pliki cookie i web beacons mogą być zbierane i analizowane takie informacje, jak ruch użytkowników na stronach internetowych lub informacje o urządzeniu użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie i grafiki web beacon (łącznie z adresem IP użytkownika) są przekazywane na serwer Google, prawdopodobnie w USA lub w innych krajach trzecich, i tam przechowywane. Informacje te mogą być udostępniane przez Google kontrahentom Google. Podstawą opisanego tu przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 akapit f) RODO. Jednak zawartość Map Google jest ładowana tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie korzysta z serwisu mapowego.
Szczegółowe informacje na temat Map Google można znaleźć na stronach internetowych https://cloud.google.com/maps-platform oraz na https://policies.google.com/privacy.
W szczególności przez Mapy Google przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Adresy IP
 • Dane o lokalizacji użytkowników

Google przetwarza te dane w celu wyświetlenia i uruchomienia usług na naszej stronie internetowej. Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

Prawo do sprzeciwu

O ile podstawą prawną przetwarzania danych przez Mapy Google jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Swój sprzeciw mogą Państwo przesłać pocztą lub e-mailem na adres: datenschutz@remondis.de. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale 8 (Odwołanie i sprzeciw).

Przetwarzane informacje są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu lub jak wymagają tego przepisy prawa.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie jest ani prawnie, ani umownie wymagane lub konieczne do zawarcia umowy.


C. Przegląd plików cookie

Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przez Państwa przeglądarkę. Korzystamy z tzw. sesyjnych plików cookie. Służą one do ustanowienia jednoznacznego połączenia między Państwem a naszą stroną internetową. W tym celu przechowywana jest tylko losowa liczba. Sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), mogą je Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak mieć wpływ na użyteczność i funkcjonalność strony internetowej. Podstawę prawną przetwarzania danych przy użyciu plików cookie do celów obsługi strony internetowej stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

 1. Fe_typo_user
  Sesyjny plik cookie do systemu zarządzania użytkownikami Typo3
  Ten plik cookie jest istotny tylko dla administratorów stron internetowych. Nie ma miejsca przetwarzanie danych osobowych.
 2. PHPSESSID
  Sesyjny plik cookie do obsługi strony korzystającej z PHP
  Służy on do rozpoznawania Państwa przeglądarki w różnych celach (np. do zapamiętywania ustawienia języka). Okres przechowywania: dopóki otwarte jest okno przeglądarki.
 3. retinaSupport
  Plik cookie zapamiętuje, czy Twój monitor ma rozdzielczość w standardzie Retina.
  Okres przechowywania danych: 4 tygodnie.
 4. i18next
  Sesyjny plik cookie do animacji na stronie głównej. Nie ma miejsca zapisywanie danych osobowych

Wersja z 2022-08-11


BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościCorporate ComplianceGrupa REMONDIS


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz informacje o uzyskanych certyfikatach.
  więcej


 • Dane kontaktowe

  BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Okrężna 23
  44-100 Gliwice
  Polska
  T +48 32 3305100
  F +48 32 2317016
  E-mail

© 2024 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o.